Samarbetsavtal

Följande samarbetsavtal har uppnåtts (nedan kallat "avtalet"). Avtalet kräver ingen underskrift om det accepteras i Bli kund på www.hokas.se eller om kunden har accepterat via post. Avtalet ingås mallen Hokas Credit Management AB, org nr. 559118-1770 (nedan kallat "Hokas") och andra part (nedan kallat "kund" eller "kunden").


1. ÄNDAMÅL

Syftet med avtalet är att reglera parternas samarbete, varefter Hokas ska tillhandahålla tjänster i form av uppföljning av betalningar till kunden och vissa andra relaterade tjänster.

2. HOKAS TJÄNSTER

Faktura, kreditnota, Inbetalning

Hokas mottager information om fakturor löpande från kundens ekonomisystem,

Hokas mottager information om alla fakturor som blir bokförda i kundens ekonomisystem.

Kundinformation

Kunden är ansvarig för att tillhandahålla korrekt information om fakturans belopp, förfallodatum och gäldenärens namn samt adress.

Påminnelseprocess

Parterna avtalar en tidslinje för gäldenärerna, detta avtalas närmare mellan kund och Hokas. 

Det är möjligt att justera tidslinje för flera eller specifika gäldenärer.

Det är möjligt att ställa in en lägsta gräns för belopp på fakturor som automatiskt kommer bli uppföljda.
Detta görs i samarbete med supporten på Hokas.

De Gäldenärer som inte betalar inom avtalad tid kommer, inom ramarna för lagen, bli debiterade ränta och förseningsersättning via påminnelserna.

Alla inbetalningar hamnar direkt på kundens konto.

For att undgå att gäldenärer blir felaktigt uppsökta kan kund av Hokas alltid genom sin inloggning på www.hokas.se se:

- Dagens lista över påminnelser som skall skickas ut.
- Dagens kontoutdrag.
- Öppna poster.
- Ofullstänig adress.

Inkasso

Om Hokas inte lyckas driva in en fordran visas gäldenären i en lista över ärenden redo för inkasso. Här har kunden möjlighet att:

Skicka påminnelsen igen för 30 kr.

Avskriva ärendet för 60 kr.

Sända ärendet vidare till inkasso.

Rapportering 

Kunden har löpande åtkomst till full insikt på www.hokas.se, där kunden blir tilldelad ett användarnamn och lösenord.

3. FÖRLIKNING

Hokas skickar en faktura en gång i månaden för att få betalt på eventuella räntor och avgifter.

4. ÄNDRING AV PRISER OCH VILLKOR

Hokas har rätt att ändra priser och villkor en månad efter skriftlig varsel. Om priser eller tillägg görs i avtalet kommer dem gälla från en månad efter den skriftliga varsel, även utan ny underskrift. 

5. ANSVARSBEGRÄNSNING

I händelse av att otillräcklig information från kunden rörande betalningsinformation, förfallodatum eller faktura leder till felaktig uppföljning kan Hokas inte hållas ansvarig varken ekonomiskt eller på annat sätt.

Om Hokas skickar ut felaktig information kommer mottagaren att kontaktas och informeras om felet och att det är rättat. Utöver det är Hokas inte skyldig att kompensera för eventuella andra konsekvenser av felet.

6. NÄR KONTRAKTET TRÄDER I KRAFT OCH SÄGS UPP

Avtalet träder i kraft den dag då parterna godkänner avtalet.

Aftalet kan sägas upp utan vidare under dem första sex månaderna, dessa skall betraktas som en provperiod.

Därefter kan avtalet från båda parter sägas upp skriftligen med tre månaders varsel till utgången den 31 december varje år.

Skulle kunden säga upp Avtalet till följd av att Hokas otillräckligt hanterat ärenden, ska kunden, före uppsägning beviljas, ge Hokas rimlig tid för att rätta till den omständighet som får kunden att säga upp avtalet. Om kunden i det här fallet inte vill forsätta använda Hokas tjänster ger det Hokas rätten att fakturera för genomsnittet för de tre senaste aktiva månaderna (varje månad under uppsägningsperioden).

7. SEKRETESS

Parterna får inte avslöja de affärshemligheter de blir bekanta med från den andra parten till tredje part. Sådana affärshemligheter får endast användas som en del av parternas överensstämmelse med avtalet. Parterna måste se till att anställda respekterar tystnadsplikten. Sekretessskyldigheten kvarstår även efter avtalets upphörande.

8. TVIST

Om tvist inte kan lösas i enkelhet, ska eventuella tvister avgöras enligt svensk lag och rätt i domstol.

PRISLISTA

STANDARD

Kr 30,00 pr påminnelse utan avgift

Kr. 0,00 pr. påminnelse med avgift

Alla räntor och avgifter tillfaller Hokas

Om kund väljer att avskriva en skuld från gäldenär kostar detta kunden 60 kr som tillfaller Hokas

FRAKTKOSTNAD FÖR FRAKT MED VANLIG POST

Print, kuvert, porto, frakt. 20,00 kr
Rekomenderat brev 80,00 kr

Diverse

Etableringsavgift 0,00 kr

** Avgiftskostnader och räntor justeras enligt gällande räntor enligt räntelagen och andra kringliggande lagar.